GRIF spol. s r.o.

BRATISLAVA
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava 5
Tel. informácie:
02/68 20 14 11
Tel. predaj vozidiel:
02/68 20 14 18
02/63 83 78 24

PIEŠŤANY
Pod Párovcami 137
921 01 Piešťany
Tel: 033/7731010

Partner: 

Testovacia jazda

:*
:*
 
:*
 
 
:*
:
:*
 
:


Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest, IČO: 31 344 143 v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov na marketingové účely, t.j. najmä na zasielanie obchodných oznámení, newsletteru a na ponúkanie tovarov a služieb, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom Africká 434/11, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 284 78 649. Zároveň udeľujem v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách svoj súhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú (t.j. do odvolania). Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. alebo emailom na adresu fiat@fiat.sk, a ďalej tiež práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., t.j. najmä právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, atď. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.